W dniu św. Floriana patrona strażaków składam wszystkim druhnom i druhom OSP Samborowo najserdeczniejsze życzenia. Niech św. Florian strzeże i chroni Was w czasie udzielania pomocy w prowadzonych akcjach ratowniczych i  gaśniczych. Niech czuwa nad spokojem i bezpieczeństwem Waszych rodzin. Za okazywane poświęcenie i pomoc niech powiększa grono życzliwych ludzi, którzy widzą, rozumieją i doceniają starania druhów OSP Samborowo. Niech pomoże w budowie nowej strażnicy OSP Samborowo , w jak najszybszym  czasie.

Wszystkim druhom wyróżnionym medalami i odznaczeniami oraz przyznaniem awansów na wyższe stanowiska składam serdeczne gratulacje.

Serdecznie dziękuję wszystkim życzliwym osobom, które wysyłały esemesy podczas trwającego konkursu na najlepszą jednostkę OSP powiatu ostródzkiego. To dzięki Waszej aktywności i udzielonemu wsparciu OSP Samborowo uzyskało II lokatę w trwającym konkursie.  Wyprzedziło nas OSP Łukta, któremu serdecznie gratulujemy. Pragnę poinformować, ze w dniu 8 maja o godz. 13,00 delegacja OSP Samborowo będzie odbierała nagrodę w Olsztynie. Nasz sukces jest sukcesem wszystkich mieszkańców Samborowa. Jesteśmy dumni i szczęśliwi,że nie zawiedliśmy Waszego zaufania, jakie w naszych działaniach pokładaliście. Będziemy starali się podnosić poziom naszego wyszkolenia bojowego, będziemy starali się dawać właściwy przykład młodym druhnom i druhom przyjętym w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w OSP Samborowo.

Prezes OSP Samborowo mgr inż. Edward Miecznik

W dniu 9 kwietnia 2016 r. na strażnicy OSP Samborowo zostało przeprowadzone dodatkowe zaprzysiężenie kandydatów do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Samborowo. Zebranym kandydatom i rodzicom , uczestniczącym w zaprzysiężeniu obowiązki i prawa wynikające ze statutu OSP Samborowo przedstawił Prezes Zarządu druh Edward Miecznik. Następnie Naczelnik Straży druh Zbigniew Kwiatkowski poinformował o zasadach funkcjonowania MDP, sposobie przeprowadzania szkoleń i zasadach uczestnictwa w odbywanych zawodach drużyn pożarniczych.

Prezes Zarządu druh Edward Miecznik zapoznał kandydatów z treścią składanego przyrzeczenia i zapytał, czy wszyscy kandydaci zrozumieli obowiązki wynikające ze składanego przyrzeczenia i czy są gotowi je złożyć. Po uzyskaniu potwierdzenia odczytał treść przyrzeczenia. Wyczytywani przez Naczelnika Straży druha Zbigniewa Kwiatkowskiego członkowie składali ślubowanie.

W dniu 9 kwietnia w poczet członków MDP OSP Samborowo zostali przyjęci: Aleksandra Kucharska, Krystian Żygo, Julia Burczak, Wiktoria Żygo, Aleksandra Krajżewicz, Kornelia Małgorzata Pielecka.

Serdeczne gratulacje nowym członkom MDP OSP Samborowo i rodzicom złożyli członkowie Zarządu OSP Samborowo. W uroczystym zaprzysiężeniu wziął udział nauczyciel Zespołu Szkół w Samborowie p.Arkadiusz Łopatowski, który będzie współpracował w podnoszeniu wiedzy ppoż. wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Jest to dobry przykład właściwie rozumianej współpracy społeczeństwa, szkoły i OSP w wychowywaniu przyszłych pokoleń społeczności samborowskiej.

Następnie został dokonany podział członków MDP OSP Samborowo na dwie drużyny. Dziewczęcą drużynę będzie szkolił druh Jarosław Stefaniak , natomiast drużynę chłopców będzie szkolił druh Zdzisław Nowowiejski.

Nowym członkom pokazano sprzęt zainstalowany na samochodzie IVECO oraz zapoznano z jego przeznaczeniem.

Wszystkim druhom OSP Samborowo, członkom Waszych rodzin, przyjaciołom i sympatykom naszej OSP składam z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych najserdeczniejsze życzenia. Niech te święta upłyną w atmosferze rodzinnej, pełnej miłości i życzliwości. Niech Zmartwychwstały Jezus darzy nas zdrowiem , poczuciem szczęścia i radości. Niech strzeże naszego zdrowia ,  naszych domostw i dobytku przed niespodziewanymi klęskami. Niech działania wszystkich druhów OSP Samborowo i udzielane wsparcie przez mieszkańców pomogą w szybkiej budowie nowej strażnicy OSP Samborowo. Niech najskrytsze marzenia spełnią się każdemu z nas, abyśmy mogli cieszyć się z ich dobrodziejstw. Niech mokry Dyngus poleje strumieniami ożywczej wody, aby stało się za dość tradycji i zwyczajom naszych ojców. Wszystkiego dobrego w nadchodzące święta.

Prezes Zarządu OSP Samborowo mgr inż Edward Miecznik

 

W dniu 20 marca 2016 r. w Gminnym Centrum Kulturalno- Bibliotecznym w Samborowie odbyło się nadzwyczajne zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Samborowo w Samborowie.. Udział wzięli  rodzice  i przyszli kandydaci na członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Samborowo.   Prezes OSP Samborowo Edward Miecznik przedstawił rodzicom I kandydatom na członków MDP cele i założenia  statutowe działalności tej formacji, obowiązki i uprawnienia oraz zasady regulujące działalność MDP . Przedstawił krótką charakterystykę powstania OSP Samborowo i osiągnięcia tej jednostki w okresie jej 5 letniej działalności . Podkreślił zasługi i osiągnięcia  druhów oraz społeczeństwa Samborowa w szybkim osiągnięciu sprawności bojowej, na którą złożyło się zaangażowanie druhów w proces szkoleniowy oraz ofiarność mieszkańców pozwalająca na doposażenie jednostki w sprzęt ratowniczo- gaśniczy. Prezes OSP Samborowo  zaznaczył ,że sukces powołania OSP Samborowo i jego rozwój oraz przygotowania do utworzenia MDP , jest także udziałem i pomocą Proboszcza parafii w Samborowie ks Krzysztofa Górnego, który użyczył obiektów będącej własnością parafii na zorganizowanie tymczasowej strażnicy OSP Samborowo, wspomógł finansowo w zakupie materiałów na remont obiektu ,współpracuje z jednostką OSP i pomagał w akcji informacyjnej związanej z powołaniem MDP OSP Samborowo.

Następnie druh Naczelnik Straży OSP Samborowo Zbigniew Kwiatkowski , w oparciu o złożone i podpisane przez rodziców deklaracje członkowskie odczytał nazwiska kandydatów na członków MDP . Wyczytane osoby ustawiły się w szeregu. Po odczytaniu roty przysięgi przez Prezesa OSP Samborowo druha Edwarda Miecznika, każdy z wyczytanych przez druha Naczelnika Straży Zbigniewa Kwiatkowskiego kandydata, wypowiadał słowa „przysięgam”, jako dowód złożonego przyrzeczenia. Następnie każdy z nowo zaprzysiężonych członków MDP Samborowo składał własnoręczny podpis na załączonej liście obecności , stanowiącej jednocześnie wyraz woli przystąpienia do MDP Samborowo w Samborowie.

Ustalono, że w dniu 9 kwietnia 2016 r. na strażnicy OSP Samborowo odbędzie się dodatkowe zaprzysiężenie ewentualnych nowych kandydatów , z jednoczesnym podziałem członków MDP na sekcje. Opiekunami członków MDP zostali druh Zdzisław Nowowiejski oraz druh Jarosław Stefaniak.

Największe zaangażowanie organizacyjne związane z utworzeniem MDP OSP w Samborowie wniósł Naczelnik Straży druh Zbigniew Kwiatkowski, który poprzez uczestnictwo w szkoleniach Naczelników Straży OSP, prowadzone osobiste rozmowy z rodzicami dzieci, zbieranie deklaracji o wstąpieniu w struktury MDP OSP wykazał znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem i procesami szkolenia członków MDP.  Serdeczne podziękowania za aktywność i doprowadzenie do finału przedsięwzięcia.

Ogromne podziękowanie przekazano nauczycielowi szkoły podstawowej w Samborowie kol. Arkadiuszowi Łopatowskiemu, który wykazał się szczególnym zaangażowaniem w przekazywaniu młodzieży szkolnej informacji związanych z powołaniem MDP i przygotowywał młodzież do uczestnictwa w konkursach wiedzy pożarniczej.

Do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Samborowo akces przystąpienia zadeklarowali:

Amelia Stefaniak, Nikodem Grabowski, Alicja Snela, Patrycja Zalewska, Aleks Reptowski, Wiktoria Reptowska, Jakub Borawski, Franciszek Skowroński, Karolina Zalewska, Jakub Stypułkowski, Hugo Grabowski, Dawid Wysocki, Aleksander Grabowski, Hajko Grabowski, Filip Grabowski, Krystian Pastor, Wojciech Zakrzewski, Klaudiusz Pastor, Michał Borawski, Aneta Kopańska, Jan Szauer, Sebastian Burczak, Amelia Kaczor, Sara Szatkowska.

Poinformowano rodziców oraz nowych członków MDP OSP Samborowo, że od kwietnia rozpocznie się proces szkoleniowy, aby nowo powstała MDP OSP mogła uczestniczyć w zawodach strażackich, podczas organizowanych ćwiczeń w miesiącu czerwcu 2016 r.

Nowo zaprzysiężonym druhnom i druhom MDP OSP Samborowo oraz rodzicom życzenia i gratulacje w imieniu statutowych organów OSP Samborowo przekazał Prezes OSP Samborowo druh Edward Miecznik.

Prezes Zarządu OSP Samborowo mgr inż Edward Miecznik